MULTIMÈDIA

La llengua no és un conjunt de normes gramaticals ni un llistat de paraules que aprenem de memòria, sinò una ferramenta de comunicació personal. Encara que la finalitat principal de les nostres matèries de grec i llatí es arribar a traduïr textos literaris clàssics, l'assoliment d'un grau mínim de competència lingüística i comunicativa esdevé en la nostra didàctica un objectiu important, que passa necessàriament per la pràctica escrita i oral.
El llibre de text constituix només la base d'aquesta metodologia activa. Per entendre i produïr textos les noves tecnologies són d'una gran utilitat. A les nostres classes fem servir diversos recursos digitals creats segons les nostres necessitats:

   • presentacions


   • videos
   • audios

   • còmics